1.نامه های دریافتی،ارسالی در اتوماسیون بخشداری ترز
video
2. آموزش ارسال نامه جدید در اتوماسیون بخشداری ترز
video
3. آموزش ارسال گزارش کار در اتوماسیون بخشداری ترز
video
4. آموزش ثبت آمار در اتوماسیون بخشداری ترز
video
5. آموزش گروه بندی کاربران در اتوماسیون بخشداری ترز
video
6. آموزش ثبت ادوات کشاورزی در اتوماسیون بخشداری ترز
video
7. آموزش ورود آمار و اطلاعات در اتوماسیون بخشداری ترز
video
8.ثبت نمودار های آماری اتوماسیون بخشداری ترز
video
9. آموزش ثبت ماشین آلات در اتوماسیون بخشداری ترز
video
10. آموزش ثبت خسارات وارده در اتوماسیون بخشداری ترز
video
11. ثبت پروانه کسب در اتوماسیون بخشداری ترز
video
12.ثبت پروانه ساختمان روستایی در اتوماسیون بخشداری ترز
video
13.ثبت پروژه های عمرانی روستا در اتوماسیون بخشداری ترز
video
14. ثبت مصوبات شورا در اتوماسیون بخشداری ترز
video
15. ثبت اماکن خصوصی روستا در اتوماسیون بخشداری ترز
video
16. ثبت اماکن عمومی روستا در اتوماسیون بخشداری ترز
video
17. ثبت زمین و چاه های روستا در اتوماسیون بخشداری ترز
video